2013 TRIBUTE , BASES, NEWS …HOMENAJE 2013, BASES, NOVEDADES…HOMENATGE 2013, BASES, NOVETATS…25.02.2013A continuació anunciem una bateria de notícies importants de cara a l’edició d’aquest 2013, la que fa 32 del Festival.

1) DATES I BASES ACTUALITZADES
D’entrada deixar dit que les dates d’aquesta edició aniran del dimarts 29 d’octubre al diumenge 3 de novembre de 2013, mantenint doncs la línia de les darreres edicions a cavall entre els dos mesos de tardor.

Anunciar també que ja estan actualitzades i penjades al web del Festival, totes les bases de les diferents competicions organitzades pel mateix Festival, és a dir: el 12è CONCURS DE CURTS DE TERROR I GORE, el 7è CONCURS DE MICRO-RELATS DE TERROR I GORE, i LA COMPETICIÓ DE LLARGMETRATGES. Totes aquestes bases es poden descarregar a l’apartat BASES.

2) PREMI PROMOFEST I JURAT JOVE
La precària situació econòmica està obrint el camí a noves col·laboracions que, malgrat que de sempre hi han estat, actualment s’incrementen. Són sinergies que permeten ampliar espectres i continuar projectes amb dignitat. En el nostre cas, a causa de la retallada forçada del premi econòmic del públic de l’any passat, i que es manté en el present, la prestigiosa distribuïdora Promofest ens ha ofert la possibilitat de pal·liar el mal, en certa manera, amb un nou premi, que consisteix a fer 50 trameses gratuïtes a festivals i concursos de la Península per al millor curt d’origen iberoamericà, el qual s’escollirà entre els curts seleccionats gràcies a una altra novetat del Festival: un Jurat Jove format per cinc joves d’entre 18 i 25 anys. Esperem que aquest tipus de col·laboracions augmentin en tots els àmbits de la cultura perquè se’ls congeli el somriure a la boca als responsables del Ministeri i altres departaments de cultura relacionats.

Aquells interessats a participar de Jurat Jove, en trobareu les claus per a fer-ho a l’apartat BASES del web del Festival.

3) HOMENATGE 2013; LA CENSURA EN EL CINEMA DE TERROR
Darrerament, la censura ha disminuït ostensiblement i això s’ha notat en països tan acostumats a prohibir o a aplicar la tisora com el Regne Unit, Finlàndia, Noruega, Islàndia, Singapur o Austràlia, tot i que molts d’ells, inclosos els Estats Units, prenen la mesura de no classificar oficialment i, així, treure’s el mort de sobre, tot i perjudicar notòriament l’impacte comercial dels films, ja que els professionals del mitjà, siguin distribuïdors o exhibidors, prefereixen no arriscar-se que els caiguin a sobre denúncies d’associacions i grups diversos que puguin comportar la retirada del film un cop ja s’hi ha fet la inversió.

Durant molts anys, pel·lícules de tota mena han vist com la censura perjudicava la seva trajectòria i només han pogut ser vistes en festivals, fins i tot moltes vegades no sense problemes, fins que algú ha decidit editar-les en DVD, molts cops en condicions poc adequades.

Al·legant raons morals, polítiques, ètiques, ideològiques i algun etcètera més, uns pocs individus s’han atorgat durant segles el dret a guiar-ne la resta, amb l’interès de mantenir la plebs tan propera com sigui possible de la incultura amb la intenció de prevenir mals més grans. Els anys han demostrat sempre que no n’hi havia per a tant ni era necessari, i ni tan sols que si es produís algun mal, seria irreversible.

Curiosament, des que va morir Franco, Espanya no ha estat un dels països més avesats a tallar o a prohibir, però en els últims dos anys, s’han produït casos que posen en alerta qualsevol amb dos dits de front sobre la possibilitat que nous elements moralment il·luminats ens vulguin portar per un bon camí que no hem escollit i que, per altra banda, ens sembla massa tou, curt de mires i un fre, sobretot, intel·lectual al progrés.

Per això, en l’edició d’aquest any del Festival hem decidit homenatjar tots els que s’han vist afectats d’una manera o una altra per la censura en qualsevol de les seves formes i dedicar la retrospectiva a pel·lícules que al seu moment la van patir, de manera que esperem que veure-les íntegrament també es converteixi en un regal per al públic.


A continuación anunciamos una batería de noticias importantes de cara a la edición de este 2013, la que hace 32 del Festival.

1) FECHAS Y BASES ACTUALIZADAS
De entrada decir que las fechas de esta edición serán del martes 29 de octubre al domingo 3 de noviembre de 2013, manteniendo pues la línea de las últimas ediciones a caballo entre estos dos meses de otoño.

Anunciar también que ya están actualizadas y colgadas en la web del Festival todas las bases de las diferentes competiciones que se organizan desde el mismo Festival, es decir: el 12º CONCURSO DE CORTOS DE TERROR Y GORE, el 7º CONCURSO DE MICRORELATOS DE TERROR Y GORE, y LA COMPETICIÓN DE LARGOMETRAJES. Se pueden descargar en el apartado BASES.

2) PREMIO PROMOFEST Y JURADO JOVEN
La precaria situación económica está abriendo caminos a nuevas colaboraciones que, aunque siempre se han producido, se incrementan actualmente. Sinergias que permiten ampliar espectros y continuar proyectos con dignidad. En nuestro caso, tras el forzado recorte del premio económico del público del año pasado y que se mantiene en el presente, la prestigiosa distribuidora PROMOFEST nos ha ofrecido la posibilidad de, en cierta forma, paliar el daño con un nuevo premio consistente en 50 envíos gratuitos a Festivales y concursos de la Península para el mejor corto de origen iberoamericano y que se elegirá, de entre los cortos seleccionados, gracias a otra novedad dentro del Festival: un Jurado Joven formado por cinco jóvenes de entre 18 y 25 años. Esperamos que este tipo de colaboraciones aumenten en todos los ámbitos de la cultura para que se les hiele la sonrisa en la boca a los responsables del ministerio y departamentos de cultura varios.

Aquellos interesados en participar de Jurado Joven, encontraréis las claves para hacerlo en el apartado BASES de la web del Festival.

3) HOMENAJE 2013; LA CENSURA EN EL CINE DE TERROR
La censura en los últimos años ha disminuido ostensiblemente y se ha notado en países tan dados a prohibir o dar tijeretazo como el Reino Unido, Finlandia, Noruega, Islandia, Singapur o Australia, aunque muchos de ellos, e incluyendo a los EEUU, toman la medida de no clasificar oficialmente y sacarse así el muerto de encima perjudicando de forma notoria el impacto comercial de los films ya que los profesionales del medio, ya sean distribuidores o exhibidores, prefieren no arriesgarse a que les caigan encima denuncias de asociaciones y grupos varios que pueden llevar a la retirada del film una vez ya se ha invertido en él.

Durante muchos años, películas de todo tipo han visto perjudicada su carrera por la censura limitando su visionado tan solo a festivales y en muchas ocasiones no sin problemas, hasta que alguien ha decidido editarlas en DVD en condiciones poco adecuadas muchas veces.

Alegando razones morales, políticas, éticas, ideológicas, religiosas y algún que otro etc., unos pocos individuos se han otorgado durante siglos el derecho a guiar al resto, dados a mantener a la plebe lo más cercana posible a la incultura alegando la prevención de males mayores. Los años han demostrado siempre que, ni había para tanto, ni era necesario, ni que, de producirse algún mal, este fuera irreversible.

Curiosamente, desde que murió Franco, España no ha sido uno de los países más dados a cortar o prohibir pero en los últimos años se han producido casos que ponen en alerta a cualquiera con dos dedos de frente sobre la posibilidad de que nuevos elementos moralmente iluminados nos quieran llevar por un buen camino que no hemos elegido y que, por otro lado, nos parece pacato, falto de miras y un freno, sobre todo intelectual, al progreso.

Por eso, en la edición del presente año del Festival, hemos decidido homenajear a todos los que se han visto afectados de una forma u otra por la censura en cualquiera de sus formas, dedicando la retrospectiva a películas que en su momento la han padecido, esperando que su visionado íntegro se convierta también en un regalo para el público.


1) DATES AND RULES UPDATED
The dates this year are from the 29th October to Sunday 3 November 2013.
We also announce that you can find in the site of the festival, duly updated, all bases of the different competitions organized by the Festival, i.e. the 12th Horror and Gore Short-films competition and the 3rd Feature Films competition. All these rules can be downloaded.

2) PROMOFEST PRIZE AND YOUNG JURY
The precarious economic situation is opening the way for new collaborations, though there have always been currently increased. These synergies enable many projects to stay alive with dignity. In our case, due to budget cuts, the audience economic award was taken away, and remains at present unfortunately. But, the prestigious distributor Promofest gave us the chance to relieve the situation, in a way, with a new award, which is free shipping to 50 festivals and competitions to be awardable for the best Latin American short-film throughout the Iberian Peninsula. The winner will choose by a new Young Jury, made up of young five young people between 18 and 25. We hope that such cooperation will increase in all areas of culture and slap on the Ministry of Culture’s face.

Those interested in joining the Youth Jury, find all information in the Festival website.

3) TRIBUTE 2013; censorship horror films
Lately, censorship has decreased significantly and this has been noted in countries so used to prohibit films as the UK, Finland, Norway, Iceland, Singapore and Australia, although many of them, including the U.S. , make the trick not to classy them to get rid of the problem, what notoriously damages films commerciality. Media professionals,distributors and exhibitors are, eventually prefer not to risk their investment if anyassociations or any other kind of group may challenge the film to prohibit it.

Citing moral, political, ethical, ideological etc.. some few individuals granted themselvesthe right from the ancient times to guide the crowd, in the interest of keeping them as closeas possible to savagery to be the leaders.

Interestingly, since Franco died, Spain hasn’t cut or ban many films but in the last twoyears, there have been at least one well known case that has alert the sector and the public. We don’t like that and we truly believe that this can put the culture at risk.

Therefore, in 2013 the Festival have decided to honor all the people that has been somehow affected in one way or another by the censorship in all its forms. Hence a retrospective dedicated to films that suffer it will be projected. We are looking forward to watch the full version …. as a gift to the public.